اصطلاح تخصصی زيست شناسی از انگلیسی به فارسی
dynamic allele-specific hybridization
هم تیرگی دینامیکی مختص آلل