اصطلاح تخصصی زمين شناسی از فارسی به انگلیسی
به طور معمول نقشهای ترسیم شده بر روی مدیومی دایم مانند کاغذ یا mylar
analog map
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی به طور معمول نقشهای ترسیم شده بر روی مدیومی دایم مانند کاغذ یا mylar
نقشه رخساره
یک اصطلاح جامع برای نقشه ای که نشان دهنده تنوع یا توزیع ناحیه ای کلی (در محتوای گل یا نسبی) ویژگی های قابل مشاهده یا جنبه های انواع سنگی مختلف است که درون یک واحد چینه شناسی تعیین شده ، بدون توجه به موقعیت یا ضخامت طبقات منفرد در توالی قائم ظاهر می شوند بالاخص ، یک نقشه رخساره سنگی ـ نقشه های رخساره ای متعارف توسط خطوط کشیده شده ای با بزرگی یکسان در محدوده ای از اعداد مهیا می شوند که نشان دهنده مقادیر مشاهده شده ویژگی های سنگی اندازه گیری شده هستند مقایسه شود با: نقشه تنوع عمودی نیز ببینید: نقشه رخساره زیستی ، نقشه هم رخساره ، نقشه هم سنگی ، نقشه درصدی ، نقشه نسبتی ، نقشه انتروپی ، نقشه نسبت انتروپی ، نقشه انحراف رخساره ای ، نقشه رخساره یک اصطلاح جامع برای نقشه ای که نشان دهنده تنوع یا توزیع ناحیه ای کلی (در محتوای گل یا نسبی) ویژگی های قابل مشاهده یا جنبه های انواع سنگی مختلف است که درون یک واحد چینه شناسی تعیین شده

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی زمين شناسی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی زمين شناسی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای متن تخصصی زمين شناسی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن