معنی B cell activating factor

پزشكی
B cell activating factor
فاکتور فعال کننده سلول های بی
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی B cell activating factor
‎ cell یاخته ، سلول ، ‎ -1 یک حفره یا حجره کوچک ‎ -2 یک واحد معین در سازمان بندی بدن موجودات زنده که شامل توده کوچکی از پروتوپلاسم و یک هسته است که بوسیله پرده ظریفی احاطه شده اند ‎ acid c's delomorphous c یاخته های استوانه ای ‎ adelomorphous c's شفافی که غدد معدی را بوجود آورده و گفته میشود پپسینوژن شیره معده را ترشح میکنند یاخته هوائی ، یاخته ای است که محتوی ‎ air c هوا می باشد مانند آلوئولهای ریوی و یاخته های مجرای شنوائی یاخته های آماکرین ، ‎ amacrine c s ساختمانهای منشعب موجود در شبکیه چشم که آنها را یاخته های عصبی تغییر شکل یافته میدانند یاخته آمیبی شکل ، یاخته ای ‎ ameboid c که میتواند تغییر شکل داده و حرکت کند یاخته آنیچکف ، یاخته ای ‎ Anitschkows c است با ساختمان هسته ای مخصوص که بطور طبیعی در قلب و دریچه های قلبی دیده میشود یاخته های متقابل ، گروهی ‎ antipodal c s مشتمل بر چهار یاخته که در مراحل اولیه رشد جنین وجود دارند یاخته بی قطب ، یاخته عصبی بدون ‎ apolar c زوائد و بدون قطب یاخته هائی که دارای ‎ argentaffin c s دانه های سیتوپلاسمی بود که قادرند ترکیبات نقره را تجزیه کنند این یاخته ها در سراسر مجرای معدی ‎ - روده ای بخصوص در قسمتهای قاعده غدد معده و حفره های غده ای یا کریپتهای لیبرکون قرار گرفته اند یاخته نواری ، یاخته ای از سری ‎ band c گرانولوسیتها که حاوی هسته ای تقسیم نشده شبیه نوار خمیده می باشد یاخته قاعده ای ، یاخته ای است که ‎ basal c در عمیق ترین طبقه بافتهای پوششی قرار دارد یاخته زنبیلی ، نوعی یاخته عصبی ‎ basket c قشر مغز که رشته های آن در اطراف تنه یک یاخته دیگر شبکه زنبیل مانندی را درست میکند یاخته پیاله ای ، نوعی سلول پوششی ‎ beaker c که بعلت تجمع موسین در آن متورم شده است یاخته های بتز ، یاخت های هرمی ‎ Betz c s بزرگ گانگلیونی که لایه خاکستری مغز را تشکیل میدهند یاخته دو قطبی ، یاخته عصبی که دو زائده دارد ‎ bipolar c یاخته خونی ، یکی از عناصر سلولی تشکیل دهنده خون ‎ blood c یاخته استخوانی ، یاخته هسته دار که در حفرات بافت استخوانی دیده میشود ‎ bone c یاخته های مودار ، یاخت های مژکداری که همراه عصب شنوائی می باشند ‎ bristle c s باخته بوت ، یاخته ایست با هسته ‎ Buhot c کناری و پروتوپلاسمی که حاوی واکوئلهای متعدد است که در میان هر کدام معمولا یک ماده ذخیره ای تیره رنگ قرار دارد این یاخته در تمام موارد تیپیکال گارگوایلیسم در مغز استخوان یافت میشود (گارگوایلیسم حالت ارثی نادری است که با تغییرات اسکلتی و چهره خاص مشخص میشود) یاخته کاملوئید ، گویچه های سرخ که بشکل بیضی در میایند ‎ cameloid c ساخته های غضروفی ، یاخته های بافت همبند که در حفرات بافت غضروفی دیده میشوند ‎catilage c s ‎central c adelomorphous c یاخته های کرومافین ، ‎ chromaffin c s یاخته هائی هستند که سیتوپلاسم آنها وقتی با رنگهای بیکرمات پتاسیم رنگ میشود برنگ دانه های قهوه ای زیبایی در میاید این یاخته های در قسمت میانی غدد کلیوی و بصورت گروههای متفرق در اعضای مختلف و در سر تا سر بدن دیده میشوند یاخته مژک دار ، هر نوع یاخته ای که دارای مژکهای متحرک باشد ‎ ciliated c یاخت های کلودیوس ، یاخته های بزرگی هستند که در نزدیکی عضو کورتی قرار گرفته اند ‎Claudius c s یاخته ایست که از تخمک گشنیده شده از طریق میتوز مشتق میشود و آنرا بلاستومر میخوانند ‎cleavage c ‎column c columnar c یاخته های ستونی ، یاخته عصبی مخصوصی است که در ستون خلفی طناب نخاعی دیده میشود یاخته های کورتی ، یاخته های مژکداری که در سطح بیرونی عضو کورتی وجود دارند ‎ Corti s c s ‎crescent c sickle c یاخته دختر ، یاخته ای که از نقسیم یک سلول مادر بوجود میاید ‎ daughter c یاخته دسیدوائی ، یاخته های پرده مخاطی رحم بعد از شروع حاملگی ‎ decidual c یاخته های دیتر ‎ -1 یاخته های ‎ Deiters c s مخصوصی که همراه یاخت های کورتی در گوش داخلی قرار دارند ‎ -2 یاخته نور گلی یاخته های دلومورف ‎ delomorphous c s یاخته های بزرگی که در غدد معدی موجود بوده و بنظر میاید که ترشح کننده اسید معده هستند یاخته های نیمه هلالی ، ‎ demilune c s یاخته های پروتوپلاسمیک دانه دار در غدد قاعده ای واقع شده اند یاخته خرد شده یک یاخته ‎ disinregrated c خونی که پرده خارجی آن از هم گسیخته باشد و یا اینکه کروماتینهای آن توسط پرده هسته ای احاطه نشده باشد ‎ Dorothy Reed c s sternberg - Reed c s ‎edelmann s c kinetocyte یاخته های جنینی ، ‎ embryonal c s یاخته هائی که بافت آندوتلیوم یا بافت درون پوشی راتشکیل میدهند یاخته های برون پوش ‎ epithelial c s یاخته هائی که بافت اپی تلیال یا بافت برون پوش راتشکیل میدهند یاخته های چربی ، یاخته های بافت همبند که پر از چربی میباشند ‎ fat c s ‎Ferrata c promonocyte یاخته رشته ای ، یاخته هائی که ‎ fiber c بصورت یاخته های دراز بود و یک رشته را بوجود میاورند بخصوص وقتی که هنوز هسته دار هستند یاخته تاژک دار ، هر یاخته ‎ flagellate c متحرکی که برای حرکت بجلو دارای مژه بلندی باشد یاخته های کفی ، یاخته هائی که کف ‎ floor c s قوس کورتی را میسازند یاخته کف آلود یاخته ای است با واکوئلهای متعدد ‎foam c ‎formative c s embryonal c s یاخته عقده ای ، یک یاخته عصبی بزرگ بخصوص آنهائی که در عقده های نخاعی دیده میشوند ‎ganglion c یاخته گوشه ، یاخته بزرگی ‎ Gaucher s c استکه مشخص بیماری گوشه است این یاخته دارای هسته کناری و رشته چه های مواج نازکی است که نسبت به محور طولی یاخته بطور موازی قرار گرفته اند (بیماری گوشه یا لیپوئیدوزسر بروزیدی نوعی بیماری خانوادگی است که بیشتر در کودکان یهودی دیده میشود و با اختلال متابولیسم لیپوئیدها و بزرگی طحال همراه استنام این بیماری از نام فیلیپ گوشه پزشک فرانسوی ‎ 1854 تا ‎ 1918 گرفته شده است) یاخته نطفه ، سلولی که در شرایط مساعد نوع خود را بوجود میاورد ‎ germ c یاخته های اولیه ، ابتدائی ترین یاخته های قابل تشخیص در جنین ‎ germ c primordial ‎ c s of Giannuzzi demilune c یاخته غول ، یاخته بزرگ چند هسته ای ‎ giant c یاخته های خانه زنبوری که از دانه های چربی پر می باشند ‎ gitter c s یاخته های گلیا ، یاخته های منشعب که شبکه نور گلی را میسازند ‎glia c s یاخته پیاله ای ، یکنوع یاخته پوششی که شبیه فنجان بوده و پر از موسین است ‎ goblet c یاخته های گلژی ، یاخته های عصبی بازوائد کوتاه که در شاخ خلفی طناب نخاعی وجود دارند ‎Golgi s c s یاخته دانه دانه ای ، یاخته ایست ‎ granular c که حاوی دانه هائی میباشد مثل یک کراتینوسیت در قشر گرانولوسوم اپی درم وقتی که حاوی تجمع متراکمی از دانه های سیاه رنگ است یاخته گرانولوزا نوعی یاخته تخمدانی که فولیکولین ترشح میکند ‎granulosa c یاخته های محافظ ، یاخته های درون پوشی که منافذ پرده مخاطی را تشکیل میدهند ‎ guard c s ‎gustatory c s taste c s ‎ Hargraves c L E c یاخته هائی که از اولین کشت دائمی کارسینوم که از کارسینوم گردن یک انسان گرفته شده بجای مانده است ‎ Hela c s یاخته های مژک دار ، یاخته های اپی تلیال که دارای زوائد موئی شکل هستند ‎hair c s یاخته های نگهدارنده هانسن ، ‎ Hensen s c s یاخته های استوانه ای که در خارج یاخته های مژک دار بیرونی در عضو کورتی وجود دارند یاخته های هوف بوئر ، ‎ Hofbauer c s یاخته های بزرگ رنگ پذیر که در زوائد کوریون قرار دارند و احتمالا کلاسماتوسیت هستند یاخته های هورتگا ، یکی از یاخته های میکروگلی ‎Hortega c یاخته های هورتل ، یاخته های ‎ Hurthle c s بزرگ اسید دوست که گاهی در غده تیروئید دیده میشوند یاخته های بینابینی ، ‎ interstitial c s یاخته هائی از بافت همبند تخمدان و بیضه که ترشحات داخلی این دو عضو بوسیله انها انجام مشود یاخته های نزدیک ‎ juxtaglomerular c s گلومرولی ، یاخته های مخصوصی هستند که حاوی دانه های ترشحی بوده و در غشا پوشش میانی سرخرگ چه های گلومرولی آوران قرار دارند یاخته کوپفر ، یاخته های ‎ kupffer s c s ستاره ای یا هرمی شکل در دیواره مویرگهای وریدی کبد یاخته های لانکرهانس ، ‎ Langerhan s c s ‎ -1 سلولهای ستاره ای شکلی که در طبقه زاینده پوست قرار دارند ‎ -2 سلولهای دوکی شکل موجود در آسینی های غده لوزالمعده ‎ L E c Lupus Erythematosus cell یاخته ‎ LE ، نوعی لوکوسیت رنگ خنثی دوست با هسته چند قسمتی که دارای واکوئلهای بزرگ بیگانه خوار حاوی مواد هضم کننده و لیزه کننده در مرکز خود می باشند این اجسام هسته سلول را بکناری رانده اند این یاخته ها را در خون و مغز استخوان بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو می توان یافت یاخته های لیدیگ ، یاختههای بینابینی لوله های منی زا در بیضه ‎ Leydig s c s ‎Lipschutz c centrocyte یاخته های لوتئینی ، یاخته های فلیکولی بزرگی که در تخمدان پس از پاره شدن فلیکول پدیدار می شوند ‎ lutein c s ‎lymph c lymph corpuscle یاخته لنفوئید ، یاخته تک ‎ lymphoid c هسته ای موجود در بافتهای لنفاوی که با واکنش های ایمنی سلولی یا خونی مربوط میشود ‎malpighian c keratinocyte یاخته های مغز استخوان ، ‎ marrow c s یاخته های خونی نارس که در مغز استخوان رشد میکنند یاخته های ماستوسیت ، یک یاخته ‎ mast c بافت همبند که دانه های بازووفیلیک سیتوپلاسمیک با خاصیت رنگ پذیری متنوع داشته و حاوی هیستامین ، هپارین و در بعضی گونه ها سروتونین می باشد فضاهای ماستوئید (پستانی) ، ‎ mastoid c فضاهائی با بعاد و شکلهای مختلف که در زائده پستانی استخوان گیجگاهی وجود داشته و بافضای صماخی ارتباط داشته و مخاط آنها هم امتداد مخاط فضای صماخی می باشد یاخته های ماسی ، یاخته های ‎ mossy c s نورگلی که دارای تنه بزرگ و زوائد منشعب متعدند یاخته مادر ، یاخته ای که بعد از تقسیم یاخته های جدیدی بوجود میاورند ‎ mother c s یاخته های مخاطی ، یاخته هائی ‎ mucous c s هستند که موکوس (ماده مخاطی) ترشح میکنند یاخته توت ، ‎ -1 یک یاخته ‎ mulberry c باسیتوپلاسم واکوئل دار ‎ -2 یاخته ای مدور با هسته میانی و واکوئلهای سیتوپلاسمیک درشت در اطراف که در پیرامون (جسم زرد در حال خراب شدن) ایجاد میشود ‎myeloid c myeloplax یاخته میلوم ، یاخته ایست که ‎ myeloma c در مغز استخوان و بعضی اوقات در خون محیطی در ابتلا به میلوم مولتیپل یافت میشود (میلوم مولتیپل بیماری است که بوسیله پوک استخوانی منتشره یا مناطقی که استحکان آن منهدم شده ، شکستگی مرضی ودرد استخوان و زیادی گلبولین و پیدایش آلبومین بنس ‎ - جونس مشخص میشود یاخته عصبی ، هر نوع یاخته ای ‎ nerve c که در مراکز عصبی ، اعصاب محیطی و عقده های عصبی وجود دارد یاخته هستهای ، یاخته عصبی که ‎ nuclear c محتوی یک هسته بوده و توسط پرتوپلاسم شاخه شاخه ای احاطه شده یاخته های اسید ساز ، یاخته های ‎ oxyntic c s اسید سازی که در مخاط معده وجود داشته و اسید کلریدریک ترشح میکنند یاخته های پا جت یا پاژه ، ‎ Paget c s یاخته های استحاله یافته بافت پوششی که در بیماری پاژه نوک پستان دیده میشود

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی پزشكی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی پزشكی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی پزشكی از انگلیسی به فارسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای متن تخصصی پزشكی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن